Công ty cổ phần HBLAB chính thức tăng vốn điều lệ từ 390 triệu lên 10 tỷ đồng

Ngày 11/09/2023, Công ty Cổ phần HBLAB chính thức hoàn thành tăng vốn điều lệ từ 390 triệu lên 10 tỷ đồng. Nguồn vốn được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty và từ nguồn vốn đóng góp thêm của các cổ đông.