Sp!cemart

Đây là một service vận hành game native và nghiên cứu hiệu quả đó rồi cung cấp cho các công ty liên quan đến game như một tài liệu maketting. Service này cung cấp thông tin trên browser và báo cáo sau khi đã research và phân tích những game được dùng nhiều trên thị trường game mobile một cách triệt để bằng phương pháp đặc biệt