Phát triển hệ thống Share Economy

  • Phát triển ứng dụng có thể kết nối những nhân viên trong công ty để mua bán, giúp đỡ nhau, cùng nhau Share Economy.

  • Java, React native

  • 30 Người/Tháng

  • Thiết kế cơ bản/ Thiết kế chi tiết/ code/ test