Ngoài việc phát triển ra thì sau khi hệ thống đã release chúng tôi có thể nhờ bên bạn bảo trì được không?

Đương nhiên là có thể. Hiện tại chúng tôi cũng đang làm khá nhiều dữ án liên quan đến bảo trì hệ thống.