Phát triển trò chơi

Chúng tôi có kinh nghiệm phát triển và vận hành game ở Nhật và có thể hiểu sâu về các game này. Vì thế chúng tôi có đủ khả năng phát triển và vận hành một game mới.
(Ngôn ngữ lập trình: Unity, Cocos2d-x, Html5)