Phát triển hệ thống web

Công ty chúng tôi là một công ty phát triển Cloud service và hệ thống web.
Chúng tôi có kinh nghiệm trong phát triển và vận hành những service với quy mô hàng triệu người dùng, và có sự hiểu biết sâu rộng về kĩ thuật, sử dụng nhiều ngôn ngữ lập trình.
(Ngôn ngữ lập trình: PHP,Golang, Python, Nodejs Framework: Yii2, Phacol, CakePHP… Server: AWS, Azure…)