Hệ thống phân tích KPI

  • Phát triển hệ thống phân tích sự kiện, item, nhân vật mới… đang được yêu thích trong game để từ đó có thể nhìn nhận được khuynh hướng của thị trường game.

  • PHP, AngluarJS, AWS, Nginx, Jenkins

  • 15 Người/Tháng

  • Thiết kế cơ bản/ Thiết kế chi tiết/ code/ test